Typy loveckých zkoušek pro retrievery

Zkušební řád pro zkoušky Retrieverů platný od 1.1.2008

Mezinárodní zkušební řády pro retrievery

 

Retrievery na zkouškách mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro zkoušky ohařů a ostatních malých plemen s výjimkou FTR, kde zkušební řád vyžaduje rozhodčího s příslušnou aprobací pro FTR a nebo rozhodčí s aprobací pro VZ.
Na všech zkouškách a soutěžích retrieverů, vyjma na MFTR, na kterých se zadává titul CACIT nebo CACT, při rovnosti bodů se určuje pořadí tímto mechanismem: nejprve se určí pořadí psů podle všeobecné časti zkušebních řádů
( to je chovný před nechovným, mladší před starším a při stejném věku rozhoduje abecední písmeno). Po určení pořadí na prvních 4 místech pak nastupuje řád pro retrievery a to v případě, že první 4 psi mají stejný počet bodů. Teprve tito psi jdou do rozstřelu o 1. až 4. místo. V rozstřelu může být i menší počet psů než 4 a to tehdy, pokud na prvních 4 místech nejsou psi s plným počtem bodů.Rozstřel musí být vždy disciplina ze zkušebního řádu těch zkoušek, podle kterých se zkouší a musí to být disciplina s aportem. Nejsou možné úpravy disciplin. Rozstřel posuzuje vždy celý sbor rozhodčích. Nehodnotí se jednotlivě ale až po skončení rozstřelu. Kdy vrchní po poradě s ostatními vyhlásí pořadí.

 

Zkoušky vloh retrieverů - ZV Zkoušky vloh odhalují vrozené vlohy psa, dále jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes ukáže vrozené vlastnosti, které ještě nejsou ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité pro kontrolu výchovy a včasného započetí výcviku. ZV nekvalifikují retrievera jako lovecky upotřebitelného.
Podzimní zkoušky retrieverů - PZ Podzimní zkoušky kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře a psi budou mít složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti z výkonu na drobnou zvěř. K získání lovecké upotřebitelnosti pro drobnou zvěř, stačí splnit jen limitní disciplíny.
Lesní zkoušky retrieverů - LZ Lesní zkoušky kvalifikují retrievery k vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné, tak i dosledu spárkaté zvěře a psi budou mít složenou zkoušku lovecké upotřebitelnosti z výkonu na drobnou i spárkatou zvěř. K získání lovecké upotřebitelnosti jen pro spárkatou zvěř, stačí splnit limitní disciplíny.
Speciální zkouška z vodní práce retrieverů - SZVPR Na tomto druhu zkoušek prokazují retrieveři vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře. Vodní práce je doménou pro všechna plemena retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro SZVPR a VZ. Tyto zkoušky kvalifikují retrievera pro loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř. K získání lovecké upotřebitelnosti pro drobnou zvěř, stačí splnit jen limitní disciplíny.
Zkouška přinášení retrieverů - ZPR ZPR je zkouška chovu, vlastností a výkonu. V ČR je pořádaná jako mezinárodní se zadáváním titulu CACIT a Res.CACIT a je dvoudenní. Na této zkoušce retrieveři složí zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. ZPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ.
Všestranná zkouška přinášení retrieverů - VZPR VZPR je zkouška, kde retriever musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti v lovecké praxi a také vyšší úroveň cvičitelů. Složením této zkoušky, složil pes zároveň zkoušku z výkonu pro vyhledání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. VZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují VZPR, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako „U". Dále se mohou kvalifikovat na MSR. VZPR lze pořádat jako mezinárodní se zadáním titulů CACIT, Res .CACIT.
Mezinárodní Field Trial retrieverů - MFTR Retrieveři jsou nepostradatelnými pomocníky myslivců, jako lovečtí psi při práci po výstřelu. Cílem MFTR je vybrat nejlepší psy, kteří umějí dohledat střelenou a postřelenou zvěř a mají specifickou vlastnost retrieverů, zapamatovat si dopad střelené zvěře, prokazují iniciativu k práci a dobře aportují zvěř bez jejího poškození mačkáním.
Retriever na svém místě nebo u nohy vůdce se musí chovat klidně, aby se nechal navést na místo dopadu zvěře pokud to sám neviděl.
Tento zkušební řád vyhovuje předpisu F.C. I., který požaduje konat samostatně zkoušku přinášení na praktických honech a retrieveři tak prokazují loveckou upotřebitelnost. FTR je možno provést v době povolených společných lovů na bažanty, kachny a zajíce. FTR probíhá jako ploužení, obstavená leč nebo leč kruhová.
Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud neaportuje z hluboké vody. Pokud nebyli psi v průběhu zkoušek zkoušeni z hluboké vody, musí se provést přinášení kachny z hluboké vody, případně i se studenou zvěří. Pokud není žádná voda k dispozici, musí vůdce prokázat, že pes absolvoval zkoušku, kde úspěšně aportoval kachnu z vody. Dokladem je soudcovská tabulka z dříve vykonaných zkoušek a známka z přinášení kachny z hluboké vody se opíše do tabulky MFTR.
Účast: MFTR se může zúčastnit retriever ve věku nejméně 12 měsíců. Tento věk musí dosáhnout den před konáním MFTR. Další podmínkou účasti je úspěšně složení některé ze zkoušek PZ, LZ, SZVPR nebo ZPR.
Rozhodčí deleguje ČMMJ Praha na návrh chovatelského klubu, na každých 6 psů ve skupině dvojici rozhodčích a pro zkoušku jednoho vrchního rozhodčího. Na MFTR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro MFTR.
Mezinárodní soutěž retrieverů - MSR MSR je vrcholná mezinárodní soutěž retrieverů v ČR o titul „Všestranný vítěz retrieverů ČR 20.." . Uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACIT a titul CACT. Druhý pes uspěje-li v I. ceně, obdrží titul Res. CACIT. Tituly CACT a Res.CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena pokud získají I. cenu.
MSR se zúčastní maximálně 10 psů z ČR a 6 psů ze zahraničí. Retrieveři z ČR se kvalifikují na základě výsledků z VZPR, které pořádaly chovatelské kluby v předcházejícím roce. Výběr psů provedou chovatelské kluby. Pokud se nepřihlásí 6 psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Soutěží se podle zkušebního řádu pro VZPR.
MSR se pořádá každoročně a pořadateli jsou kluby retrieverů ve spolupráci s organizacemi ČMMJ. Kluby retrieverů se v pořádání pravidelně střídají. Návrh sboru rozhodčích navrhne pořádající klub.
Barvářské zkoušky - BZ Barvářské zkoušky kvalifikují retrievera jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará více než 12 hodin. Tyto zkoušky se zkouší podle ZŘ pro jezevčíky a teriéry, lovecké slídiče nebo podle BZH honičů, BH jezevčíků a teriérů.

 

 

Hodnoceni a tituly na zkouškách

Před zkouškami by měl každý vůdce znát příslušný zkušební řád.

Znění Řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů najdete po klinutí tady.

Všeobecnou část řádu zase po klinutí zde.

Zkušební řád pro zkoušky retrieverů najdete včetně tabulek po kliknutí tady.

Na zkouškách se používá bodové hodnocení výkonu psa. Za každou disciplínu může pes obdržet buď známku 0 nebo 1, 2, 3, 4. (přičemž nejlepší je 4, nejhorší 0) Tato známka se v tabulce výsledků násobí příslušným koeficientem a tím získáme počet získaných bodů za disciplínu. V tabulce je uvedena nejnižší známka pro I., II. a III. cenu a nejnižší počet bodů pro dosažení I., II. a III. ceny. Dále jsou u zkoušek tzv. Limitní disciplíny, které když pes neuspěje na zkoušce, může si dodělat alespoň loveckou upotřebitelnost splněním limitních disciplín tak, jak je popsáno v řádu.

Tvorba www strnek pro chovatele, focen psu
© 2012 Charmeuse Fairytale. Tvorba stránek pro chovatele