Hodnocení na výstavách v ČR:

 

třída štěňat (baby) a dorostu  stužka
Velmi nadějný  žlutá stužka
Nadějný  bílá stužka

 

 

třída mladých,mezitřída,otevřená,pracovní, vítězů,veteránů  popis stužka 
Výborný Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene. modrá
Velmi dobrý Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci. červená
Dobrý Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. zelená
Dostatečný Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho. fialová
neoceněn Pro vady přechodného rázu. bez stužky
vyloučen z posuzování Musí to být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili. bez stužky
titul CAJC, CAC tento titul náleží jedinci s hodnocením Výborný 1, titul však není nárokový. trikolora

 

Tituly na výstavách

Ve třídě dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců oceněných známkou VN zadává také Nejlepší dorost

Ve třídě mladých – CAJC

V mezitřídě, tř.otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů – CAC, res. CAC

Ve třídě veteránů – nejhezčí veterán

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná:

Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS

Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS

Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM

Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

Co tyto zkratky znamenají?

 

CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB
CAC = Čekatelství titulu Šampión krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů, každému psovi a feně se známkou V1
res.CAC (reserve CAC) - může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1
CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC
res. CACIB (reserve CACIB) - může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

 

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů.

NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadávají se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB

 

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů
Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.
BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 10 skupin FCI + neuznaná plemena) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny
BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG
BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

 

Není v mých silách vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměřím pouze na tituly naše = české + mezinárodní. =)

Kumulativní tituly:

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION (JCHCZ) - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.
ČESKÝ ŠAMPION (CHCZ) - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách a minimálně od dvou rozhodčích.
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

 

Na závěr zbývá ještě se zmínit o tzv. nižších výstavách a titulech na nich zadávaných:

Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)

Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)

I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

Typy výstav

Oblastní jsou přístupné pro plemena psů uvedená v propozicích. Lovecká plemena se většinou zúčastňují oblastních výstav pořádaných ČMKJ. Zájem o naše plemena mají ale i jiní pořadatelé oblastních výstav. Rozhodnutí o tom, na které oblastní výstavě bude určité plemeno posuzováno, přísluší chovatelskému klubu. Rozumné vedení klubu musí zvažovat, co taková účast přinese. Oblastní výstavy psů loveckých plemen, tak jak je známe, mají velkou tradici. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i společenskou událostí, na které se sejde kynologická obec z blízkého i vzdáleného okolí.
Krajské svou náplní jsou oblastním výstavám velmi podobné a v rámci loveckých plemen se nepořádají.
Klubové (CAC, CAJC) jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružená v pořádajícím chovatelském klubu. V těch případech, kdy je plemeno členěno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní klubovou výstavu. Pokud ovšem na ní bude zadávat čekatelství národního šampionátu CAC, musí ji otevřít pro všechny jedince daného plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořádajícího klubu či ne. Jiná už je otázka titulu Klubový vítěz. Pravidla pro jeho získání vycházejí z předpisů příslušného klubu.
Speciální (CAC, CAJC) může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech, je tedy na dohodě příslušných klubů, jaký systém zavedou.
Národní (CAC, CAJC, Národní vítěz) jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů.
Mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB) jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle výstavního řádu FCI (je tomu našemu velmi podobný).
Evropské (CAC, CAJC, European winner) jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na evropských výstavách se posuzuje podle výstavního řádu FCI. Pořádají se jednou ročně pokaždé v jiném státě.
Světové (CAC, CAJC, World winner) jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na světových výstavách se posuzuje podle výstavního řádu FCI. Koná se jednou ročně pokaždé v jiném státě.

Výstavní třídy

třída štěňat od 3 do 6 měsíců
třída dorostu od 6 do 9 měsíců
třída mladých od 9 do 18 měsíců
mezitřída od 15 do 24 měsíců
třída otevřená od 15-ti měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
třída pracovní od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. "malý certifikát". Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU.
třída šampionů od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.
třída vítězů od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
třída čestná od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
třída veteránů může být otevírána na všech typech výstav a je přístupna psům a fenám starším 8 let.
třída mimo konkurenci od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Článek #2 - Výstavy

bude doplněno

Tvorba www strnek pro chovatele, focen psu
© 2012 Charmeuse Fairytale. Tvorba stránek pro chovatele